امروز  29 مهر 1398
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه والمستشهدين بين يديه
بانک اطلاعات حافظان / قرآن كريم 09:23 - 17 / 12 / 1393 1509 بازدید
بانک اطلاعات حافظان مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت منهاج عشق آباد   

لیست حافظان قرآن کریم مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت منهاج عشق آباد ( خراسان جنوبی )

که در آزمونهای سراسری موفق به کسب نمره قبولی و دریافت گواهینامه 

از معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده اند .

ردیف

نام خانوادگی 

نام

کدملی

رشته

نمره آزمون
1 آخوندي زينب 839924429 حفظ جزء ۲۹ قرآن کريم (۱۴۴۷) ۸۵ مهر 92
حفظ موضوعی قرآن کریم  ۷۷ اردیبهشت 94
حفظ سوره (یس)  ۸۶ آبان 94
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۸ مهر 91
        حفظ موضوعی قرآن کریم  ۷۰ اردیبهشت 94
2 آخوندي فاطمه 839896336 حفظ سوره (یس)  ۸۲ آبان 94
3 آخوندي مریم 830041771 حفظ سوره (یس)  ۷۷ آبان 94
4 آريامنش راضيه 652303137 حفظ ۱۰ جزء اول قرآن کريم ۶۸ مهر93
حفظ جزء ۲۹ قرآن کريم (۱۴۴۷) ۶۵ مهر 92
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۵ مهر 91
حفظ سوره (یس)  ۹۱ آبان 94
حفظ موضوعي قرآن کريم ۷۵ مهر 92
5 آريامنش مرضيه 830010874 حفظ ۲۰ جزء اول قرآن کريم ۷۶ مهر 93
حفظ جزء ۲۹ قرآن کريم (۱۴۴۷) ۸۰ مهر 92
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۰ مهر 91
6 آذریار زهرا 839864647 حفظ جزء30 قرآن کریم  ۹۱ اردیبهشت 94
7 آزادی محمد حسین  830186859 حفظ جزء اول قرآن کريم ۹۷ آبان 94
8 آوخ مریم 839896409 حفظ موضوعی قرآن کریم  ۸۰ اردیبهشت 94
حفظ سوره (یس)  ۶۰ آبان 94
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۸ مهر 91
9 احمدي مصطفي 830166092 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۷۲ مهر 91
10 اربابي فاطمه 17627389 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۶۳ اردیبهشت 92
11 ارفعي فاطمه 830203850 حفظ جزء 30 قرآن کریم ۹۶ آبان 94
12 ارفعي نرگس 830159908 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۰ مهر 91
حفظ جزء اول قرآن کريم ۹۰ مهر 92
13 اسماعيلي اعظم 839985622 حفظ ۳ جزء اول قرآن کريم ۸۰ مهر 92
حفظ سوره (یس)  ۷۲ آبان 94
حفظ ۵ جزء اول قرآن کريم ۸۳ مهر 93
14 اسماعيلي زکيه 830184309 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۰ مهر 91
15 اسماعيلي زهرا 830110925 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۶۰ اردیبهشت 92
16 اسماعيلي فاطمه 830014081 حفظ ۳ جزء اول قرآن کريم ۷۷ مهر 92
17 اسماعيلي فرزانه 830069836 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۰ مهر 91
حفظ جزء اول قرآن کريم ۷۴ مهر 93
حفظ ۳ جزء اول قرآن کريم ۶۳ اردیبهشت 92
18 اسماعيلي فهيمه 830114424 حفظ ۳ جزء اول قرآن کريم ۶۳ اردیبهشت 92
حفظ ۵ جزء اول قرآن کريم ۶۰ مهر 93
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۶۸ مهر 91
19 اسماعيلي محدثه 830184244 حفظ سوره (یس)  ۷۲ آبان 94
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۰ مهر 91
20 ايزدپناه اکرم 830147063 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۷۵ مهر 92
21 ايزدپناه زهرا 830099697 حفظ جزء ۲۹ قرآن کريم (۱۴۴۷) ۷۵ مهر 92
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۳ مهر 91
22 ايزدپناه فاطمه 78969621 حفظ جزء ۲۹ قرآن کريم (۱۴۴۷) ۸۵ مهر 92
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۶۳ اردیبهشت 92
23 ايزدپناه مريم 830006672 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۰ مهر 91
حفظ موضوعي قرآن کريم ۷۰ مهر 92
24 ايلخاني فريبا 830148582 حفظ ۳ جزء اول قرآن کريم ۶۰ مهر 92
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۶۰ اردیبهشت 92
25 باقري سميه 4324062110 حفظ جزء اول قرآن کريم ۸۲ مهر 93
26 بخشي پور فهيمه 839976216 حفظ ۱۰ جزء اول قرآن کريم ۸۲ مهر 93
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۸ مهر 91
حفظ موضوعي قرآن کريم ۹۳ مهر 92
27 برهاني ابوطالب 839879962 حفظ موضوعی قرآن کریم  ۷۰ اردیبهشت 94
حفظ سوره (یس)  ۸۶ آبان 94
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۰ مهر 91
28 برهاني عاطفه 830204581 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۰ آبان 94
29 برهاني هانيه 925941281 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۴ مهر 91
30 برهاني هدی 7180000485 حفظ حزء 30 قرآن کریم  ۸۸ آبان 94
31 بلوچ زهرا 830146075 حفظ جزء اول قرآن کريم ۹۶ اردیبهشت 94
32 بيرامي رقيه 2909672328 حفظ ۵ جزء اول قرآن کريم ۶۰ اردیبهشت 91
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۵ مهر 91
33 پنجه شاهي زهرا 830046501 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۳ مهر 91
34 پويا مريم 830013156 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۰ مهر 91
35 پویان فهیمه 839981627 حفظ جزء اول قرآن کريم ۸۷ آبان 94
36 جهاني محدثه 830187499 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۲ مهر 91
37 جهاني معصومه 830170340 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۹ مهر 91
38 حجی زاده  صدیقه  839321724 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۶ آبان 94
حفظ 3 جزء اول قرآن کریم  ۶۰ اردیبهشت 94
39 حسن پور فاطمه 830161465 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۷۸ مهر 91
40 حسن پور نرگس 1080002251 حفظ سوره (یس)  ۸۲ آبان 94
41 حسن زاده فاطمه 830162674 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۳ مهر 91
42 حسن نژاد فاطمه 830067973 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۰ مهر 91
43 حسن نژاد فاطمه 830150706 حفظ ۳ جزء اول قرآن کريم ۶۳ مهر 93
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۸ مهر 91
حفظ جزء اول قرآن کريم ۹۰ مهر 92
44 حسن نژاد مريم 839972687 حفظ ۳ جزء اول قرآن کريم ۶۶ اردیبهشت 92
45 حسين پور الهام 945802773 حفظ موضوعی قرآن کریم  ۹۰ اردیبهشت 94
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۶۸ مهر 91
46 حسين زاده زينب 830167293 حفظ جزء اول قرآن کريم ۷۸ آبان 94
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۵ مهر 91
47 خاوري زينب 839879571 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۸ مهر 91
حفظ سوره (یس)  ۹۵ آبان 94
حفظ ۱۵ جزء قرآن کريم ۶۵ اردیبهشت 94
48 خوسفي زهره 793311764 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۳ مهر 91
49 ذبيحي روح الله 839880294 حفظ ۳ جزء اول قرآن کريم ۹۳ مهر 92
حفظ سوره (یس)  ۸۶ آبان 94
حفظ جزء ۲۹ قرآن کريم (۱۴۴۷) ۷۵ مهر 92
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۵ مهر 91
50 رجب پور زهرا 839880243 حفظ سوره (یس)  ۶۹ آبان 94
51 رجب پور زهره 839899173 حفظ سوره (یس)  ۸۶ آبان 94
حفظ جزء اول قرآن کريم ۷۸ اردیبهشت 94
52 رجب زاده بتول 839883102 حفظ جزء 30 قرآن کریم ۹۱ آبان 94
حفظ جزء اول قرآن کريم ۸۸ اردیبهشت 94
53 رجب زاده لیلی 939775786 حفظ جزء اول قرآن کريم ۱۰۰ آبان 94
54 رجب زاده محمد 839827156 حفظ موضوعی قرآن کریم  ۸۳ اردیبهشت 95
حفظ سوره (یس)  ۹۱ آبان 94
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۵ مهر 91
55 رجبي مقدم زينب 830165223 حفظ سوره (یس)  ۶۰ آبان 94
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۷۶ مهر 91
56 روئين تن حديث 24978493 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۰ مهر 91
57 رونده فاطمه 839898010 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۸ مهر 91
58 سبحاني زهرا 4449711564 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۶۱ مهر 93
59 سعيدي صغرا 839834292 حفظ سوره (یس)  ۹۱ آبان 94
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۳ مهر 91
60 سيف زاده اعظم 839526504 حفظ سوره (یس)  ۷۷ آبان 94
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۰ مهر 91
61 شاهي جعفر 839861982 حفظ سوره (یس)  ۶۸ آبان 94
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۷۳ مهر 91
62 شبان خديجه 839878257 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۳ مهر 91
63 شهنواز زکيه 830144668 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۸ مهر 91
64 صولتي طيبه 839875691 حفظ جزء ۲۹ قرآن کريم (۱۴۴۷) ۸۵ مهر 92
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۵ مهر 91
65 عاملي زکيه 7180000299 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۷۴ مهر 91
66 عاملي زهرا 830181318 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۷۵ مهر 91
67 عباس نژاد سمانه 839986947 حفظ سوره (یس)  ۹۵ آبان 94
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۵ مهر 91
حفظ موضوعي قرآن کريم ۶۵ مهر 92
68 عباسی فاطمه 830065695 حفظ موضوعی قرآن کریم  ۷۵ اردیبهشت 94
69 عباسي فاطمه 830151591 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۶۵ مهر 92
70 عباسيان سعيده 830056416 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۳ مهر 91
71 عباسيان سميرا 830038795 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۰ مهر 91
72 عباسيان مرضيه 839972679 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۸ مهر 91
73 عبدالهي اکرم 830161139 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۶۰ اردیبهشت 92
حفظ جزء اول قرآن کريم ۹۰ مهر 92
74 عبدالهي فاطمه 830176675 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۷۸ مهر 93
75 عراقي الهه 830160371 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۷۳ مهر 91
76 علي پور مريم 830197303 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۷۸ مهر 91
77 عليرضايي حسن 1580671731 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۵ مهر 91
78 عليرضايي محدثه 372704352 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۵ مهر 91
79 غلامي زهره 830044795 حفظ سوره (یس)  ۹۲ آبان 94
80 غلامي مريم 830013113 حفظ ۳ جزء اول قرآن کريم ۷۳ مهر 92
حفظ ۵ جزء اول قرآن کريم ۶۷ مهر 93
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۷۵ مهر 91
81 فاطمي زهرا 839870957 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۷۸ مهر 91
82 فاطمي محمد 830053883 حفظ سوره (یس)  ۷۷ آبان 94
حفظ ۵ جزء اول قرآن کريم ۷۰ مهر 91
83 فرخ زهرا 830192565 حفظ سوره (یس)  ۹۲ آبان 94
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۵ مهر 91
84 قاسمي محمد 839535929 حفظ جزء اول قرآن کريم ۸۰ مهر 92
85 قاسمي فرد فاطمه 839987307 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۵ مهر 91
86 قربانی بتول 830019731 حفظ سوره (یس)  ۶۸ آبان 94
87 قلي زاده عليرضا 830180461 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۷۵ مهر 91
88 قوي پنجه مريم 830189033 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۵ مهر 91
89 کدخدايي زهرا 839986696 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۳ مهر 91
90 کدخدايي زهره 839889623 حفظ سوره (یس)  ۹۷ آبان 94
91 لطفي فاطمه 830161953 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۶۵ مهر 92
92 محمدزاده سمانه 830174370 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۰ مهر 91
93 محمدي بهرام 839983662 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۵ مهر 91
94 محمدي خديجه 839870434 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۰ مهر 91
95 محمدی ریحانه 830199217 حفظ جزء 30 قرآن کریم ۹۱ آبان 94
96 محمودي سيده شهربانو 839467869 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۵ مهر 91
97 مرادی  راضيه 839977220 حفظ جزء اول قرآن کريم ۱۰۰ اردیبهشت 94
98 مراديان زهرا 23427582 حفظ جزء اول قرآن کريم ۸۵ مهر 92
99 مراديان زهرا 830159762 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۷۳ مهر 91
حفظ جزء اول قرآن کريم ۹۵ مهر 92
100 مرادیان فاطمه 80193944 حفظ جزء 30 قرآن کریم ۹۲ آبان 94
101 عبدالهی مریم 7180001473 حفظ جزء 30 قرآن کریم ۹۳ آبان 94
102 مسلم فاطمه 830082808 حفظ ۳ جزء اول قرآن کريم ۸۰ اردیبهشت 92
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۸ مهر 91
103 مفتاح مطهره 4560329486 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۷۸ مهر 91
104 مقدم طيبه 839875762 حفظ جزء ۲۹ قرآن کريم (۱۴۴۷) ۸۵ مهر 92
حفظ سوره (یس)  ۸۶ آبان 94
حفظ موضوعی قرآن کریم  ۷۷ اردیبهشت 94
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۰ مهر 91
105 مقدم طاهره 839875762 حفظ سوره (یس)  ۸۶ آبان 94
106 مهدوي اعظم 839973322 حفظ موضوعی قرآن کریم  ۶۷ اردیبهشت 94
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۵ مهر 91
107 مهدوي زهره 830003444 حفظ موضوعی قرآن کریم  ۶۸ اردیبهشت 94
108 مهدوي صديقه 839891377 حفظ موضوعی قرآن کریم  ۹۰ اردیبهشت94
حفظ سوره (یس)  ۸۲ آبان 94
حفظ جزء ۲۹ قرآن کريم (۱۴۴۷) ۹۰ مهر 92
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۳ مهر 91
109 مهدوي طيبه 839528272 حفظ جزء ۲۹ قرآن کريم (۱۴۴۷) ۹۰ مهر 92
حفظ موضوعی قرآن کریم  ۹۰ اردیبهشت 94
حفظ سوره (یس)  ۸۶ آبان 94
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۳ مهر 91
110 مهدوي عفت 839566239 حفظ جزء ۲۹ قرآن کريم (۱۴۴۷) ۹۰ مهر 92
حفظ سوره (یس)  ۷۷ آبان 94
حفظ موضوعی قرآن کریم  ۷۳ اردیبهشت 94
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۰ مهر 91
111 مهدوي نجمه 830112952 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۵ مهر 91
112 مهرآسا شوکت 452805147 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۵ مهر 91
113 مهدی نژاد فاطمه 839863853 حفظ جزء اول قرآن کريم ۶۱ آبان 94
114 مهریار فاطمه 839902451 حفظ سوره (یس)  ۷۲ آبان 94
115 نادري زهرا 830189904 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۸ مهر 91
116 نجارزاده عليرضا 830166114 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۳ مهر 91
117 نجم الدين طيبه 839982097 حفظ سوره (یس)  ۸۲ آبان 94
حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۹۳ مهر 91
118 نظرزاده علي 370387945 حفظ کل قرآن ۸۵ اردیبهشت91
119 نظری سمیه 65714695 حفط جزءاول قرآن کریم ۱۰۰ اردیبهشت 94
حفظ جزء 30 قرآن کریم ۹۶ آبان 94
120 نوروزی مریم 830034811 حفظ سوره (یس)  ۸۶ آبان 94
121 يزدان پناه آمنه 839892047 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۷۰ مهر 91
122 يزدان پناه زهرا 830157281 حفظ جزء اول قرآن کريم ۹۲ مهر 93
123 يزدان پناه نرگس 830107207 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۸ مهر 91
124 يزدانپناه زکيه 830170121 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۱ مهر 91
125 يزدانيان فاطمه 839322569 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۸ مهر 91
126 يعقوبي فاطمه 830170367 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۶۰ مهر 93
127 يعقوبي نرگس 830149317 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۷۳ مهر 93
128 يوسفي مائده 4580492382 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۷۸ مهر 91
129 يوسفي مصطفي 830171886 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم ۸۵ مهر 91
130 یوسفی معصومه 839860481 حفظ سوره (یس)  ۷۲ آبان 94

محمد رجب زاده 

 

 

 

رئیس هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت منهاج عشق آباد 

نظرات کاربران 0 نظر